Starterscursus Type B - Akker- en tuinbouw

Starterscursus Akkerbouw

Deze onderwerpen komen aan bod:

teelten: teelttechniek granen/bieten/maïs en vollegrondsgroenten/serregroenten, aardappelteelt en bewaring, graslandbeheer en ruwvoederwinning, grondontleding, mineralenbalans, duurzame bemesting/MAP, gewasbescherming en fytolicentie, geïntegreerde teelt, grondontsmetting en duurzame productie, gecertificeerde zaaigranen en groenbedekkers, substraatteelt versus volle grond, ...

inrichting: gebruik van diverse machines, brandstofbesparing, precisielandbouw en gebruik van GPS, brandstofbesparend werken in de akkerbouw en tuinbouw, afstellen van meststofstrooiers en spuittoestellen (+ prakijk), klimaatregeling serres en serreconstructies, bewaartechnieken, ...

bedrijfsvoering: pachtwet en grondgebruik, tewerkstelling in de tuinbouw (Dimona), kwaliteitslabels, teeltcontracten, telersverenigingen industriegroenten, aanvoer/kwaliteitscontrole en kwaliteitslabels met bezoek aan veiling, duurzaam energie- en watergebruik in de tuinbouw, kostprijsberekening en rendabiliteit akkerbouw- en tuinbouwgewassen, IKKB en Vegaplan, quotumreglementering suikerbieten, ...

Er kan ook specifiek gekozen worden voor vollegrondsgroenten en/of serregroenten.

Terug naar alle starterscursussen type B